مراسم دید و بازدید سال 98 با حضور دکتر جعفریان و همکاران کتابخانه مرکزی برگزار شد.

مراسم دید و بازدید سال 98 با حضور دکتر جعفریان و همکاران کتابخانه مرکزی در تاریخ 17 فروردین ماه 1398 برگزار شد.
در این جلسه دکتر جعفریان ضمن تبیین اهداف و افق های سال جدید، نکاتی را در جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری بخش های مختلف تبیین کردند. همچنین پس از ایشان سایر همکاران نقطه نظرهای خود را در جهت توسعه و ارتقای جایگاه کتابخانه مرکزی بیان کردند.