مراسم رونمایی از سامانه جدید کتابخانه ای دانشگاه تهران-آذرسا

مراسم رونمایی از سامانه جدید کتابخانه ای دانشگاه تهران-آذرسا- از ساعت ۹ الی ۱۰ روز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه 1397 در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.