نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاله برگزیده در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

مقاله برگزیده در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی


مقاله برگزیده در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

1392

در سیزدهمین همایش بزرگداشت حامیان نسخ خطی که 28 آبان ماه امسال در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران برگزار شد، مقالة دکتر سوسن اصیلی، کارشناس و رئیس بخش نسخه­های خطی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران، با عنوان «آثار سوء تحریف در نسخه­های خطی بر شناسایی آنها» در حوزة نسخه­پژوهی برگزیده و شایستة تقدیر شناخته شد.

این همایش هر سال با حضور بزرگان علم و فرهنگ ایران در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران برگزار می­شود و به معرفی آثار برتر در محورهای مختلف در حوزة نسخ خطی می­ پردازد.