نمایشگاه مطبوعات دوره قاجار در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد

نمایشگاه مطبوعات دوره قاجار: منتخب بیش از هشتاد عنوان مجله و روزنامه از گنجینه مطبوعات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، 30 دی لغایت 10 بهمن 1396 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزارشد.