هدیه ارزشمند استاد دانشگاه ادینبورگ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

دکتر اندرو نیومن، اسلام شناس و ایران شناس برجسته و عضو هیأت علمی دانشگاه ادینبورگ(اسکاتلند) کتاب جدید خود درباره تشیع دوازده امامی را به کتابخانه مرکزی ارسال و اهدا کردند. همانطور که در زیرعنوان این کتاب نوشته شده، موضوع آن «وحدت و کثرت در تاریخ اسلام» است و به چگونگی ادامه ی حیات شیعه در دوره های مختلف می پردازد.