همکاری خانه‌کتاب و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تقویت می‌شود

جلسه ی مدیرعامل خانه کتاب، "آقای مجید غلامی جلیسه" و ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران " آقای دکتر رسول جعفریان"، در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در تاریخ 96/11/01 برگزار شد. در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های موسسه خانه‌کتاب و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در خصوص افزایش همکاری های آینده، تبادل نظر شد.