همیاری یک انجمن مردم نهاد به بخش حفاظت و مرمت کتابخانه مرکزی

انجمن مردم نهاد بازی های اصیل ایرانی، با لطف و پیگیری آقای حمیدرضا محمدخانی، برای خرید بخشی از مواد اولیه لازم در بخش حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی کتابخانه کمک مالی کرده است. از لطف و همدلی ایشان متشکریم و امیدواریم در آینده مفتخر به همکاری های بیشتر با این انجمن و نیز سایر انجمن ها و نهادهای مردمی باشیم.
 
 روابط عمومی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران