پایگاه نسخ خطی

ورود به پایگاه نسخ خطی کتابخانه مرکزی

http://5.63.13.110/ArianPortal/

 

برای دریافت فایل راهنمای جستجو و خرید نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران از پایگاه باغ دانش، اینجا کلیک کنید.