کارگاه آشنایی با بخش حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی کتابخانه مرکزی، برگزار شد

کارگاه آشنایی با بخش حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در تاریخ 8 اسفند 1396 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد.
 
 سال 2017 توسط نهاد بین المللی  کمیته ملی موزه ها (ایکوم) سال گفتگو های مناقشه انگیز در موزه ها نامگذاری شد. همین نامگذاری علتی شد برای خلق  ایده ای به نام خواندن در موزه با رویکرد کتاب و کتابخوانی در موزه ها که بهانه ای برای گفتگو در موزه ها باشد. در همین راستا گروهی از علاقه مندان با حمایت معنوی کمیته ملی موزه ها هر هفته در یک موزه گردهم می آیند و به صورت بلند خوانی بخش هایی از کتاب انتخاب شده در مجاورت اشیا تاریخی مرتبط با موضوع خوانده می شود. به این ترتیب از یکسو با آن موزه آشنا می شوند و از سوی دیگر با یک کتاب. در جلسه هفته جاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران میزبان این برنامه بود که طی آن ابتدا مهمانان با بخش حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی آشنا شدند. سپس در سالن شورای کتابخانه مرکزی، کتاب «آستر بدرقه» نوشته خانم لیلا کفاش زاده  که در واقع بهانه اصلی آشنایی مهمانان با بخش حفاظت و مرمت بود، خوانده شد.