کارگاه آشنایی با پایگاه استنادی (clarivate (ISI اول بهمن 97 برگزار شد.

کارگاه آشنایی با پایگاه استنادی  clarivate(ISI)  اول بهمن 97 برگزار شد.
کارگاه آموزشی الزویر ۱۶ بهمن برگزار خواهد شد.