کارگاه آشنایی با پژوهشهای ایرانشناسی توسط دکتر علی قیصری در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه آشنایی با پژوهشهای ایرانشناسی توسط استاد ارجمند آقای دکتر علی قیصری، استاد تاریخ دانشگاه سان دیه گو (آمریکا) و سردبیر مجله Iranian Studies، در تاریخ 96/11/02 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد. 
در این جلسه وی درباره کمیت و تنوع آرشیو کتابخانه های بزرگ جهان (به ویژه در بریتانیا و ایالات متحده) توضیحات مبسوطی ارائه کردند. 
رویکرد ژورنال ایران شناسی به حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی و نیز روند پذیرش مقالات مورد بررسی قرار گرفت، در این زمینه چندین پرسش و پاسخ مطرح شد.
دکتر قیصری توصیه های مفیدی درباره انتخاب موضوع پژوهش و مسیر درست در کار پژوهشی ارائه کردند.