کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه ‌proquest در تاریخ 97/07/28

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه ‌proquest شامل مجموعه پایان نامه های خارجی تمام  متن، کتابهای الکترونیکی جدید و مقالات علمی شنبه ۲۸ مهر ۹۷ از ساعت 13:30 الی 14:30 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد سالن شورا واقع در زیر زمین کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.
 
لطفاً متقاضیان آمادگی خود را جهت شرکت در گارگاه به پست الکترونیکی dss@ut.ac.ir اعلام کنند.