کارگاه آموزشی هفتگی دوشنبه 96/08/15

به اطلاع می رساند موضوع جلسه کارگاه آموزشی هفتگی ،دو شنبه 96/08/15 " آشنایی با پایگاه scopus " می باشد. این کارگاه از ساعت  11 الی 12:30 در محل  کتابخانه مرکزی برگزار می گردد .                                       
جهت ثبت نام  مشخصات خود را به dss@ut.ac.ir ایمیل نموده و حضور خود را اعلام نمایید.                                                                                                         
به منظور ارزیابی استفاده بهینه از منابع اطلاعات علمی دانشگاه خواهشمند است در نظرسنجی موجود در لینک زیر شرکت فرمایید:
library.ut.ac.ir/questionnaire