کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی

لیست کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی به شرح زیر می باشد:

 

1.  شنبه 8 آبان 1395  ------ کارگاه ISI

2. یکشنبه 9 آبان 1395 ------ کارگاه Elsevier  وMendeley 

3. یکشنبه 16 آبان 1395 ------ کارگاه Proquest  (لغو شده است)

 

 

کلیه کارگاه ها از ساعت 11:30 لغایت 13 برگزار می گردد.