کتابخانه ارزشمند مرحوم استاد رجبعلی لعل خمسه، به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا گردید.

کتابخانه ارزشمند مرحوم استاد رجبعلی لعل خمسه، به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا گردید.
 
روز چهارشنبه 11بهمن 1396 این مجموعه ی ارزشمند که شامل چندهزارجلد کتب فارسی و لاتین در موضوعات علوم انسانی، مدیریت و... است، به این کتابخانه انتقال یافت. این کتابها پس از طی مراحل ثبت، فهرستنویسی و آماده سازی، در اختیار مراجعین محترم قرار خواهد گرفت.