کتابها و نشریات مرحوم انور خامه ای به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا شد

کتابها و نشریات مرحوم انور خامه ای (جمعا حدود 500 مجلد) به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا شد.