کتاب «جامعه ایران در آینه سینما» به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.

کتاب «جامعه ایران در آینه سینما» به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.
مولفان این کتاب، دکتر اعظم راودراد، دکتر یونس نوربخش و دکتر روح الله حسینی که هرسه از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران هستند، با مقایسه جامعه و سینمای ایران نشان می دهند که اگرچه سینما همچون آینه ای جامعه را در خود بازتاب می دهد؛ این آینه چندان هم صاف و بدون انحراف نیست و همچون آینه ای محدب و مقعر، کژنمایی هایی هم دارد.
در تصویر زیر صفحه ی فهرست این کتاب را مشاهده می فرمایید.