کتاب "عاشورا و امروز ما" به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.

این کتاب را انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  منتشر کرده است. مجموعه گفتارهای صاحب نظران حوزه و دانشگاه که در سلسله نشست های مشترک این پژوهشگاه و انجمن "اندیشه و قلم" ایراد شده است، در این کتاب گردهم آمده تا چشم اندازی قابل تأمل از عاشورا به مخاطب ارایه دهد.