گزارش تفصیلی خبرگزاری مهر و مصاحبه خواندنی با آقای خسرویان معاون اداری-مالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

گزارش تفصیلی "خبرگزاری مهر" و مصاحبه خواندنی با آقای محمد مهدی خسرویان معاون اداری-مالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران:
 
اینجا بوی خوش کتاب می‌پیچد!
"در اتاق‌ها که باز می‌شود، بوی کاغذهای کهنه و کاهی‌ست که توی صورتمان می‌خورد. اتاق‌هایی ساکت که بیشتر ترغیب‌مان می‌کند در میان قفسه کتاب‌ها راه برویم، قدم از قدم که برمی‌داریم درست مانند این است که در میان تاریخ راه می‌رویم و هرکدام از آن کاغذها حرفی متفاوت برای گفتن دارند. اتاق‌هایی با قفسه‌های بلند و پر از کتاب که هر کدام نشانی از تاریخ را بر خود دارند؛ اینجا قفسه کتاب‌ها آنقدر بلند است که هرکدام نردبانی برای رسیدن به ردیف آخر می‌خواهند. اینجا کتاب‌ها از دل تاریخ بیرون آمده‌اند، از دست‌نوشته‌های قرن‌های ۵ و ۶ تا نسخه‌های چاپی قرن‌های ۱۶ و ۱۷. اینجا از مغازه‌های لوکس‌فروشی هم خطرناک‌تر است که اگر یکی از این کتاب‌های قدیمی آسیب ببیند، با هیچ پولی نمی‌توان آن را جبران کرد.

اینجا حال و هوای همه‌چیز در نام‌ها و کاغذهای کتاب خلاصه می‌شود، اینجا کتابخانه است؛ کتابخانه دانشگاه تهران."

متن کامل گزارش و مصاحبه را اینجا مطالعه فرمایید.