یادداشتهای صدیق الملک به کتابخانه مرکزی آمد.

یادداشت های صدیق الملک، میرزا محمدخان رئیس نوری از چند جهت دارای اهمیت است:
- اشتمال بر اطلاعات دست اول و منتشر نشده
- شرح مناسبات اقتصادی و دیوانی در دوره قاجار
- توصیف روابط اجتماعی و خانوادگی در دوره قاجار
- ثبت مبالغ حقوق و مواجب، هزینه ساخت بنا و قیمت بعضی لوازم
 این یادداشت ها را آقای هومن یوسفدهی گردآوری کرده و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران این مجموعه را در قالب یک کتاب منتشر کرده است.
گفتنی است مولف محترم لطف نموده و نسخه ای از این کتاب را به کتابخانه مرکزی اهدا کرده اند.