آسیب شناسی و مرمت کتب آسیب شناسی و مرمت کتب

بخش حفاظت و مرمت اسناد و کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، به منظور حفظ و صیانت از میراث مکتوب ارزشمندی که بازماندۀ نیاکان و بیانگر تاریخ و هویت کشورمان می‌باشد و برای انتقال به نسل‌های آینده، با به‌کارگیری تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از پیشرفت فرآیندهای رو به تزاید تخریب و فرسودگی این آثار گرانبها، با در نظر گرفتن اصول مطرح در مباحث حفاظت، مرمت و نگهداری از سال ۱۳۶۸ به تدریج تجهیز و فعالیت آن در سال ۱۳۷۶ آغاز گردید. این بخش شامل آزمایشگاه مرمت، کارگاه مرمت و بخش صحافی کتب چاپی جدید و نشریات می‌باشد.

 

  

  سرپرست بخش: لی لی کردوانی

  سوابق تحصیلی :   دانشجوی دکتری رشته مرمت اشیا تاریخی- فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

                                 کارشناس ارشد رشته مرمت آثار تاریخی- فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان

                                 کارشناسی رشته مرمت آثار تاریخی- فرهنگی دانشگاه هنر تهران

 تلفن:  61112816