کتاب ها و مراجع علمی الکترونیکی کتاب ها و مراجع علمی الکترونیکی

جهت دسترسی به کتاب ها و مراجع علمی الکترونیکی، می توانید از لینک های ذیل استفاده نمایید:

 

ردیف

نماد

 نام پایگاه

پوشش موضوعی

لیست کتب در دسترس - راهنما

 وضعیت

1

Ebrary همه موضوعات   اشتراک

2

John Wiley همه موضوعات   اشتراک

3

Science Direct همه موضوعات   اشتراک

4

Springer همه موضوعات   اشتراک

5

Taylor & Francis علوم انسانی، اجتماعی و محیط زیست  

عدم اشتراک

 

6

Cambridge Books همه موضوعات  

 عدم اشتراک

(در صورت نیاز از طریق سامانه تحویل مدرک)

7

Oxford English Dictionary فرهنگ لغت         عدم اشتراک

8

Oxford Art Online هنر و معماری   عدم اشتراک

9

Oxford Islamic Studies مطالعات اسلامی   عدم اشتراک

10

Oxford Scholarship Online همه موضوعات   عدم اشتراک

11

Museum of Art and Archaeology university of Oxford موزه هنر و معماری دانشگاه آکسفورد   دسترسی آزاد

11

بزرگترین پایگاه کتابخانه ای علوم اسلامی علوم انسانی و مطالعات اسلامی   اشتراک

12

Encyclopaedia Iranica        دسترسی آفلاین

13

Encyclopaedia of Philosophy       دسترسی آفلاین

14

The Cambridge History of IRAN       دسترسی آفلاین

15

The New Cambridge History of Islam       دسترسی آفلاین

16

Encyclopeadia of Islam       دسترسی آفلاین

17

Directory of Open Access       دسترسی آزاد