روسای پیشین کتابخانه مرکزی

تماس با حوزه مدیریت کتابخانه تماس با حوزه مدیریت کتابخانه

تلفن های تماس :  61112889     و      61113224      

دورنگار:   66495388

مدیریت کتابخانه مدیریت کتابخانه

 رییس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی:    آقای دکتر رسول جعفریان

   سوابق تحصیلی:  --------------------------------------------------------------

   تاریخ انتصاب:   آبان ماه 1396

   پست الکترونیکی:

      

  معاون اجرایی:   آقای دکتر محمد مهدی خسرویان

  سوابق تحصیلی:    دکترای زبان و ادبیات فارسی--------ن-------------------

   تاریخ انتصاب:  خرداد ماه 1396

   پست الکترونیکی:

      

  معاون فنیخانم دکتر سوسن اصیلی

    سوابق تحصیلی:   -------------------------------------------------------

    تاریخ انتصاب:  اسفند ماه  1394

    پست الکترونیکی:                                                        شماره تلفن:  61112837

 

   رئیس اداره فناوری اطلاعات و منابع دیجیتال: خانم مهندس معصومه آدینه

     سوابق تحصیلی:   کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس        

                                       مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران-

       تاریخ انتصاب:   1399

      پست الکترونیکی: madineh@ut.ac.ir

 

  رئیس اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع:   خانم ملیحه درخوش

   سوابق تحصیلی: دکترای علم اطلاعات و دانش ­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

                              کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاه آزاد تهران

                              کارشناسی کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاه شاهد       

    تاریخ انتصاب:   مهرماه 1398

    پست الکترونیکی:     dorkhosh@ut.ac.ir                    شماره تلفن:  61112694   

 

   مشاورین کتابخانه مرکزی:    

    آقای دکتر نادر نقشینه - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران