روسای پیشین کتابخانه مرکزی

تماس با حوزه مدیریت کتابخانه تماس با حوزه مدیریت کتابخانه

تلفن های تماس :  61112889         

دورنگار:   66495388

مدیریت کتابخانه مدیریت کتابخانه

 رییس کتابخانه مرکزی:  آقای دکتر رسول جعفریان

 سوابق تحصیلی:  --------------------------------------------------------------

 تاریخ انتصاب:  آبان ماه 1396

 پست الکترونیکی:

      

 معاون اجرایی:  آقای دکتر محمد مهدی خسرویان

 سوابق تحصیلی:    دکترای زبان و  ادبیات فارسی-------------------

 تاریخ انتصاب:  خرداد ماه 1396

 پست الکترونیکی:

      

 معاون تامین منابع علمیخانم مهندس معصومه آدینه

 سوابق تحصیلی:    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس          

                            مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تهران

 تاریخ انتصاب:  خرداد ماه  1394

 پست الکترونیکی:   madineh@ut.ac.ir  

 

 معاون فنی: خانم دکتر سوسن اصیلی

 سوابق تحصیلی:       -----------------------------------------------------         

 تاریخ انتصاب:  اسفند ماه 1396

 پست الکترونیکی:

 

مشاورین کتابخانه مرکزی:    

آقای دکتر نادر نقشینه - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران