روابط عمومی روابط عمومی

این بخش  از واحد های اتاق جستجو، اطلاعات و اتاق فرمان تشکیل شده است. پاسخگویی به مراجعین مختلف، ثبت نام اعضای آزاد، هماهنگی و راهنمایی بازدیدهای داخلی و خارجی و همچنین عقد قراردادهای تالار علامه امینی  و نظارت بر حسن انجام امور مربوط از وظایف اصلی این بخش می باشد.

این بخش در طبقه همکف کتابخانه مرکزی قرار دارد.

 

  

 سرپرست بخش: مهرانگیز نعلبند مجد

 سوابق تحصیلی :  کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی------------------------------------------

 تلفن: 61112790

 پست الکترونیکی بخش: