برنامه کارگاه های آموزشی برنامه کارگاه های آموزشی

                                                                                                             

 برگزاری کارگاه آموزشی منابع الکترونیک ناشر الزویر در تاریخ دوشنبه 24 مهرماه 96 

 برگزاری کارگاه آموزشی Web of Science در تاریخ 22 شهریورماه 96

  برگزاری کارگاه آموزشی " نگارش مبانی نظری پژوهش"

 برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع علمی محصولات الزویر در تاریخ 96/03/20

برگزاری کارگاه رایگان آموزش مقاله نویسی در 23 اردیهشت ماه 96

  جلسه کارگاه آموزشی هفتگی روز سه شنبه 95/08/11

 کارگاه های آموزشی منابع علمی پردیس فارابی

 کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی

 برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت مراجع و مقالات Mendeley

 کارگاه آموزشی هفتگی منابع علمی روز دوشنبه 95/07/26

 برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 1395

 برگزاری سمینار آموزشی JCR and ESI ، WOS  در تاریخ 1395/07/07

 برگزاری کارگاه آموزشی ISI در تاریخ 1395/06/01

کارگاه آموزشی پایگاه wiley در تاریخ 95/03/11 برگزار گردید.

همایش آموزشی پایگاههای Proquest وEbrary در تاریخ 95/02/05 

در ارتباط با برگزاری کارگاه های منابع علمی روزهای دوشنبه و سه شنبه

همایش آموزشی پایگاه استنادی ISI

 اطلاعیه مکان برگزاری کارگاه آموزشی سه شنبه چهارم اسفندماه 94

برگزاری کارگاه آموزشی  ScienceDirect, Scopus, Mendeley در تاریخ 94/11/28

برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری Mendeley در تاریخ 94/09/23

کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online library در تاریخ 94/09/15

  برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با منابع علمی به صورت هفته ای 

برگزاری کارگاه آموزشی شرکت الزویر در تاریخ 94/09/02

برگزاری کارگاه آموزشی الزویر در تاریخ 94/07/28

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 94