کتاب ها و مراجع علمی الکترونیکی

ردیفنماد نام پایگاهآدرس پایگاهپوشش موضوعیلیست کتب دردسترس راهنمای استفاده وضعیت دسترسی
1ProQuest Ebook Centralhttps://www.proquest.com/همه موضوعاتA.pdfاشتراک-
2John Wileyhttps://onlinelibrary.wiley.com/همه موضوعات-اشتراک-
3Science Directhttps://www.sciencedirect.com/همه موضوعات--اشتراک-
4Springerhttps://link.springer.com/همه موضوعات-اشتراک-
5Taylor & Francishttps://www.taylorfrancis.com/علوم انسانی، اجتماعی و محیط زیست--عدم اشتراک-
6Cambridge Bookshttps://www.cambridge.org/coreهمه موضوعات--عدم اشتراک-
7Oxford English Dictionaryhttps://www.oed.com/فرهنگ لغت--عدم اشتراک-
8Oxford Art Onlinehttps://www.oxfordartonline.com/هنر و معماری--عدم اشتراک-
9Oxford Islamic Studieshttp://www.oxfordislamicstudies.com/مطالعات اسلامی--عدم اشتراک-
10Oxford Scholarship Onlinehttps://oxford.universitypressscholarship.com/همه موضوعات--عدم اشتراک-
11بزرگترین پایگاه کتابخانه ای علوم اسلامیhttps://noorlib.ir/علوم انسانی و مطالعات اسلامی--عدم اشتراک-
12Museum of Art and Archaeology university of Oxfordhttps://www.ashmolean.org/موزه هنر و معماری دانشگاه آکسفورد--دسترسی آزاد-
13Directory of Open Accesshttps://directory.doabooks.org/---دسترسی آزاد-
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.