تالارها و مخازن کتاب

تعداد بازدید:۴۱۸۹

تالارهای موجود در ساختمان کتابخانه مرکزی:

  • تالار اقبال لاهوری (کتب مرجع) :واقع در انتهای راهروی غربی طبقه اول

کتابهای مرجع فارسی و لاتین در تمامی موضوعات در این تالار نگهداری می شود. این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند علاوه بر مطالعه کتاب های این تالار، بدون کتاب به این تالار وارد شده و از فضای مطالعه آن استفاده نمایند. کتاب های این تالار امانت داده نمی شود و به صورت استفاده در محل در اختیار مراجعین قرار می گیرد.  دریافت فایل راهنما جهت امانت کتاب

 

  • تالار جمالزاده (علوم و فنون) :واقع در انتهای راهروی شرقی طبقه اول 

کتاب های مربوط به موضوعات مربوط به کشاورزی, صنعت و علوم و سایر موضوعات علوم و فنون در این تالار قرار دارند. توجه داشته باشید که اگر رده بندی کتاب موردنظر شما با یکی از حروف Q ،S و یا T آغاز شود، آن کتاب در تالار علوم و فنون خواهد بود. مانند رده های QA ،QR ،SB ،SF ،TA ،TK ،TS و غیره.

 استفاده از این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند علاوه بر مطالعه کتاب های این تالار، بدون کتاب به این تالار وارد شده و از فضای مطالعه آن استفاده نمایند. اعضاء دانشگاه تهران امکان امانت بردن این کتابها را دارند.  دریافت فایل راهنما جهت امانت کتاب

 

  • تالار ابوریحان بیرونی: واقع در راهروی غربی طبقه اول

کتابهایی با موضوعات ادبیات، تاریخ و هنر در این تالار قرار دارند. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ رده ﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف N ،D و ﯾﺎ P آﻏﺎز ﺷﻮد ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ در ﺗﺎﻻر اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ردهﻫﺎی PIR ،P ،NX ،NK ،N ،DSR ،DS ،D و ﻏﯿﺮه

 استفاده از این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند علاوه بر مطالعه کتاب های این تالار، بدون کتاب به این تالار وارد شده و از فضای مطالعه آن استفاده نمایند. اعضاء دانشگاه تهران امکان امانت بردن این کتابها را دارند. دریافت فایل راهنما جهت امانت کتاب

 

  • تالار البرز : واقع در طبقه اول

برای امانت گرفتن کتاب های این تالار باید با مسئول بخش امانت سرکار خانم قدبیگی که در طبقه اول مستقر هستند هماهنگی صورت گیرد.

 

  • تالار رشیدالدین فضل‌الله همدانی (ویژه مطالعات ایران شناسی) واقع در راهروی شرقی طبقه همکف

کتاب هایی با موضوع ایران شناسی از جنبه های پژوهشی مختلف در این تالار قرار دارند. این تالار به صورت قفسه باز است اما کتاب های این تالار به امانت داده نمی شوند و به صورت استفاده در محل در اختیار مراجعین قرار می گیرد. تمامی اعضاء می توانند در محل این تالار، از کتابها استفاده نمایند. دریافت فایل راهنما جهت امانت کتاب

 

کتاب های نفیس از جمله چاپ سنگی، سربی و کتابهای چاپی قدیمی در این تالار قرار دارند. کتاب های این تالار به امانت داده نمی شوند. تمامی اعضاء می توانند در محل این تالار، از کتابها استفاده نمایند.  دریافت فایل راهنما جهت امانت کتاب

 

تمامی اعضا در این تالار می توانند از فهارس نسخ خطی و کتابهایی با چاپ عکسی از نسخ خطی استفاده نمایند. این تالار به صورت قفسه باز است اما کتاب های این تالار به امانت داده نمی شوند. دریافت فایل راهنما جهت امانت کتاب

 

مجلات و روزنامه های فارسی و زبان های دیگر در این تالار قرار دارند. استفاده از این تالار به صورت قفسه باز است و تمامی اعضا می توانند نشریات این تالار را مطالعه نمایند. علاه بر آن دسترسی به اسکن مجلات و روزنامه های قدیمی نیز در بخش نشریات فراهم است.

 

این تالار دارای 34 دستگاه کامپیوتر جهت جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، استفاده از اینترنت و ... می باشد همچنین مطالعه تمامی پایان نامه های دانشگاه تهران به صورت الکترونیکی فراهم است. اعضاء می توانند بخشی از متن یا تمام متن پایان نامه را بر طبق آیین نامه دسترسی به منابع دریافت نمایند.

 

  • تالار مطالعه برادران : واقع در طبقه اول
  • تالار مطالعه خواهران : واقع در طبقه اول

 تذکر: بردن هر گونه مواد خوراکی و آشامیدنی به تالارها ممنوع است.     

مخازن کتاب:

مخزن سوم و مخزن پنجم: کتابهای فارسی و لاتین در مخازن طبقه سوم و پنجم قرار دارند که به صورت قفسه بسته اداره می شوند. اعضاء دانشگاه تهران برای امانت گرفتن این کتابها باید از طریق سامانه آذرسا، درخواست امانت را به مخزن ارسال نموده و سپس برای دریافت کتاب به مخزن مراجعه نمایند. اعضاء برای دریافت امانت در محل نیز باید به محل مخزن (واقع در طبقه سوم و پنجم) مراجعه نمایند. دریافت فایل راهنما جهت امانت کتاب

مخزن ششم: سلسله انتشارات دانشگاه تهران (غیر قابل امانت) و کتب تالار البرز

مخزن ویژه: این مخزن در طبقه همکف کتابخانه مرکزی در قسمت تالار ایرانشناسی قرار دارد. ورود به این مخزن ممنوع می باشد.

شیعه شناسی: مستقر در تالار ایرانشناسی