امور اداری

تعداد بازدید:۳۹۲

این واحد از دبیرخانه، تاسیسات و انتظامات تشکیل شده و امور اداری و رفاهی کارکنان را زیر نظر مدیریت و معاون اداری و مالی انجام می دهد. در امور پشتیبانی بخش های مختلف کتابخانه وظایف محوله را داراست. در ضمن مسولیتهای امین اموال و انبارداری بر عهده ایشان می باشد.

 

این بخش در طبقۀ همکف کتابخانه مرکزی قرار دارد.

 

  

  سرپرست بخش: امیر تقی پور کلیدسر

  سوابق تحصیلی :  کاردانی رشته علوم سیاسی

  ------------------------------------------------------------------------------

  تلفن: 61113319- 66419749