معرفی کارکنان

تعداد بازدید:۹۷۰

عکس

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن

پست الکترونیکی

آخرین مدرک تحصیلی / رزومه

  مدیریت کتابخانه مرکزی

فاطمه ثقفی

رئیس کتابخانه

61112889

fsaghafi@ut.ac.ir

دکترای مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

رزومه

محمدمهدی خسرویان

معاون اجرائی

61112889

mmkhosravian@ut.ac.ir

دکترای زبان و ادبیات فارسی

ملیحه درخوش

معاون فنی

61112694

dorkhosh@ut.ac.ir

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

رزومه

زهرا  فرزانه

کارشناس مسئول امور اداری و دفتری

61112790

Fahimehfarzaneh@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  واحد روابط عمومی

ابراهیم  شاهی

کارشناس مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

61112785

Eshahi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  واحد امورمالی

زینب  محرمی شاه بکندی

کارشناس مسئول حسابداری

61112952

moharramiz@ut.ac.ir

کارشناسی حسابداری

  واحد امور اداری

امیر تقی پورکلیدسر

کاردان امور اداری و دفتری

61113319

amirtaghipoor@ut.ac.ir

کاردانی مروج سیاسی

  واحد خدمات مراجعین

فاطمه آقازاده

کارشناس مسئول خدمات مراجعین

61112503

aghazadehf@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی

لیلا پرهیزکار

کارشناس کتابداری

61112843

Leila_Parhizkar@ut.ac.ir

کارشناس ادبیات فارسی

کبری جوانشیر

کارشناس کتابداری

61112843

Kjavanshir@ut.ac.ir

دیپلم علوم تجربی

مریم صفایی

کمک کارشناس کتابداری

61112362

msafaei@ut.ac.ir

دیپلم گرافیک

  واحد خدمات نابینایان

محبوبه ایزدی

کارشناس مسئول بخش نابینایان

61112920

mizady@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

میثم خاتمی نیا

کارشناس کتابداری

61112920

m.khataminia@ut.ac.ir

دکتری زبان و ادبیات فارسی

رزومه

  واحد مرجع و تالارها

سودابه قدبیگی

کارشناس مسئول مرجع و اداره تالارها

61112844

Ghadbegi1368@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

محمدباقر سالاری

کارشناس کتابداری

61112771

MohammadSalari@ut.ac.ir

کارشناسی فلسفه

رضا کاردان

کارشناس کتابداری

61113212

Kardan@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

لیلا شمس بیدهندی

کارشناس کتابداری

61113212

LeilaShams@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

علیرضا روزبان

کارشناس کتابداری

61113228

Roozban@ut.ac.ir

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

علیرضا قاضی

کارشناس کتابداری

61112771

Alirezaghazi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

منصور توکلی نیا

کارشناس کتابداری

61113228

Mtavakoli@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

  واحد مرمت و آسیب شناسی

لی لی کردوانی

کارشناس مسئول مرمت و آسیب شناسی

61112816

l.kordavani@ut.ac.ir

دانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی

مرجان صدیق

کارشناس مرمت و آسیب شناسی

61112918

marjansedigh@ut.ac.ir

کارشناسی مرمت آثار تاریخی

سمیه بوستانی

کارشناس مرمت و آسیب شناسی

61112918

Somaye.Boostani@gmail.com

کارشناسی مرمت آثار تاریخی

طاهره بزرگزاده

کارشناس مرمت و آسیب شناسی

61112918

tbozorgzadeh@yahoo.com

کارشناسی ارشد نسخه شناسی و مرمت نسخ خطی

محبوبه رفیعی

کارشناس مرمت و آسیب شناسی

61112918

Mahboobeh.rafiee@gmail.com

کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی

علی کریمی

کارشناس کتابداری

61112918

a.karimi@ut.ac.ir

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

رضا صفری

کارشناس مرمت و آسیب شناسی

61112918

Reza.Safari@ut.ac.ir

دیپلم مکانیک

  واحد تاسیسات کتابخانه

مرتضی نیک طلب

تاسیسات

61113254

mortezaNiktalab@gmail.com

کاردانی برق کنترل

سیدعلی میرسلیمی

تاسیسات

61113254

AlimirSalimi50@gmail.com

دوم دبیرستان

  اداره فناوری اطلاعات و منابع دیجیتال

معصومه آدینه

رئیس اداره فناوری اطلاعات و منابع دیجیتال

61112889

madineh@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

  واحد فناوری اطلاعات

یحیی  غلامحسین کاشی

کارشناس مسئول خدمات فناوری اطلاعات

61112802

Ykashi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم سنجی

  واحد تامین منابع الکترونیک

آذین بهزادیان

کارشناس مسئول تامین منابع الکترونیک

61113256

Behzadian@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

ستاره ساجدی

کارشناس رایانه

61112889

Se.Sajedi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد مدیریت

  واحد دیجیتال سازی

محمد همتی

کارشناس مسئول دیجیتال سازی

61112767

m.hemmati@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد مطالعات آلمان

عباس توکلی جلودار

کارشناس مرمت و آسیب شناسی

۶۱۱۱۲۷۶۷

abtavakoli@ut.ac.ir

کارشناس مرمت آثار تاریخی

رزومه

  واحد پایان نامه ها

سیدجواد زرقانی

کارشناس مسئول امور پایان نامه ها

61112793

zarghani@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

زهرا  خرمی شاد

کارشناس کتابداری

61112803

Khoramishad@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

رزومه

منصوره  شکاری خادملو

کتابدار

61112793

mansurehshekari@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمیره عمید

کارشناس کتابداری

61112793

Samid@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

زهرا شب زنده دار

کارشناس کتابداری

61112793

z.shabzendehdar@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمیرا گودرزی

کارشناس کتابداری

61112803

samiragoodarzi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع

فریده مداحی

رئیس اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع

61112786

madahi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

  واحد فراهم آوری

عیسی مجردی

کارشناس مسئول فراهم آوری

61112841

mojaradi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سیدهانی مظفری نیا

کارشناس کتابداری

61112841

Hani.Mozafari@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان

  واحد نسخ خطی، آثار نفیس و اسناد

پریسا کرم رضائی

کارشناس مسئول نسخ خطی، آثار نفیس و اسناد

61112837

pkaramrezaei@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد کتابداری نسخ خطی

مونا فهیمیان

کارشناس کتابداری

61112679

fahimianm@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

رزومه

پروانه متقی

کارشناس کتابداری

61112837

parvanemottaghi@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد مطالعات آرشیو

فرشیده کونانی

کارشناس کتابداری

61112794

Kounani_shide@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

فریبا حری

کارشناس کتابداری

61112593

Fahorri232@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

معصومه آخرتی

کارشناس کتابداری

61113226

MasumehAkherati@ut.ac.ir

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

  واحد نشریات ادواری

مهران آشوری

کارشناس مسئول نشریات

66419844

mashuri@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

رزومه

سلمان صفریان

کارشناس کتابداری

61112842

ssafaryan@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

فاطمه شکرلی

کارشناس کتابداری

61112842

ffshekarli@ut.ac.ir

دیپلم علوم انسانی

معصومه طوسی

کارشناس کتابداری

61112842

masoomehtoosi@ut.ac.ir

دیپلم علوم تجربی

الهام کمالی

کارشناس کتابداری

61112842

elhamkamali@ut.ac.ir

دیپلم علوم انسانی

محمدمهدی شجاعی

متصدی اسکن

61112767

Mmshojaei2014@gmail.com

دیپلم علوم انسانی

  واحد فهرست نویسی

نفیسه فلاحتی مروست

کارشناس مسئول فهرست نویسی

61112786

nfalahati@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

زهرا شیوا

کارشناس کتابداری

61112786

z.shiva@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ندا حری

کارشناس کتابداری

۶۱۱۱۲۸۴۸

nedahorri@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

زهرا نظری

کارشناس کتابداری

61112848

Znazari1360@ut.ac.ir

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

حسین چوپانی

کاردان کتابداری

61112786

hosseinchoopani@ut.ac.ir

کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی