بازگشت کتاب و تسویه

تعداد بازدید:۱۹۵۲

           

 

کارشناس مسئول خدمات مراجعین:  فاطمه آقازاده

  سوابق تحصیلی :     کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی از دانشگاه تهران

                                کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

  تلفن:   61112843  -  61112362     

 

1647155565-chechbox.jpgتسویه حساب غیر حضوری از کتابخانه مرکزی

1647155565-chechbox.jpgمشاهده فرایند تسویه حساب دانشجویان


لینک دانلود فایل