مدیریت کتابخانه

تعداد بازدید:۱۵۲۱

 رییس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی:    خانم دکتر فاطمه ثقفی

   سوابق تحصیلی:  --------------------------------------------------------------

   تاریخ انتصاب:   آذرماه 1400

   پست الکترونیکی: fsaghafi@ut.ac.ir

      

  معاون اجرایی:   آقای دکتر محمد مهدی خسرویان

  سوابق تحصیلی:    دکترای زبان و ادبیات فارسی--------ن-------------------

   تاریخ انتصاب:  خرداد ماه 1396

   پست الکترونیکی: mmkhosravian@ut.ac.ir

      

  معاون فنیخانم دکتر ملیحه درخوش

    سوابق تحصیلی:   دکترای علم اطلاعات و دانش ­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

                           تاریخ انتصاب:  آبان ماه 1400

    پست الکترونیکی:    dorkhosh@ut.ac.ir                                                   

    شماره تلفن:  61112694

   رئیس اداره فناوری اطلاعات و منابع دیجیتال: خانم مهندس معصومه آدینه

     سوابق تحصیلی:   کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس        

                              تاریخ انتصاب:   1399

      پست الکترونیکی: madineh@ut.ac.ir

  رئیس اداره فراهم آوری و ساماندهی منابع:   خانم فریده مداحی

   سوابق تحصیلی:     کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه تهران.

                                 تاریخ انتصاب:   آبان ماه 1400

    پست الکترونیکی: madahi@ut.ac.ir                      

    شماره تلفن:      61112786

   مشاورین کتابخانه مرکزی:    

    آقای دکتر نادر نقشینه - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران