فهرست خیرین و واقفین کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

شرکت در پویش حمایت از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران: https://utf.charityapp.ir/pay?pid=28

ردیفنام و نام خانوادگی خیرتاریخشرح اهدا یا وقف
1آقای سید محمد مشکوه – واقف13281320 جلد نسخه خطی در سال 1328-
2آقای علی اصغر حکمت- واقف13406000 جلد کتاب شامل نسخه خطی و چاپی در سال 1340-
3آقای سید محمدعلی جمالزاده- واقف13542500 جلدکتاب و ده هزار برگ دستنوشته در سال 1354و مبالغی نقدی-
4آقای یحیی مهدوی- واقف13495000 جلد کتاب و نشریه در سال 1349-
5آقای محمد عبده بروجردی- اهدا1347حدود 700 جلد کتاب چاپی و خطی در سال 1347-
6موسسه فرانکلین1349حدود 700 جلد کتاب در سال 1349-
7آقای هوشنگ ستایش- اهدا1354اسناد سدیدالسلطنه کبابی مربوط به بنادر خلیج فارس در سال1354-
8آقای حسنعلی غفاری- واقف1346حدود 800 جلد کتاب چاپی و خطی در سال 1346-
9آقای سعید نفیسی- اهدا1344و1350حدود 2500 جلد کتاب چاپی و خطی در سال 1344 و 1350-
10آقای خانبابا طباطبایی نایینی- اهدا1354382 جلد کتاب در سال 1354-
11شهرداری گرگان- اهدا1345حدود 250 جلد نسخه خطی در سال 1345-
12آقای ناصر کاتوزیان- اهدا1364139 جلد کتاب خطی در سال 1364-
13آقای فرخ غفاري1364چندین جلد کتاب چاپی و 19 جلد نسخه خطی در سال 1364-
14آقای محمدعلي ناصح1368ده ها جلد کتاب چاپی و خطی در سال 1368-
15آقای دكتر اصغر مهدوي136810 جلد نسخه خطی در سال 1368-
16بازماندگان آقای دوستعلي معیرالممالک136912 جلد نسخه خطی در سال 1369-
17آقای حافظ فرمانفرماييان136957 جلد نسخه خطی در سال 1369-
18آقای دکتر مهدی آذر136921 جلد نسخه خطی در سال 1369-
19آقای الهیار صالح135611جلد نسخه خطی در سال 1356-
20آقای همایون صنعتی زاده135612 جلد نسخه خطی در سال 1356-
21آقای دکتر تقی افضلی پور135813جلد نسخه خطی در سال 1358-
22آقای دکتر محمود حکیمی(نظام افخم)135213 جلد نسخه خطی در سال 1352-
23خانم مرحومه میرزا بیگم غریب زاده1372یک باب منزل مسکونی در منطقه یوسف آباد تهران-
24آقای حسينعلي محفوظ137019 جلد نسخه خطی در سال 1370-
25آقای دکترسلطان بن محمدالقاسمی138122 جلد نسخه خطی در سال 1381-
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱۰۸ مورد.